SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU


I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

          Görev Yeri :Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (4)

                                         Personel Genel Müdürlüğü (1)

                                         Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü (1)
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla toplam (6) personel alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşıması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, fizik mühendisliği, matematik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar sistemleri öğretmenliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve kontrol öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri, elektronik öğretmenliği, elektronik ve bilgisayar öğretmenliği, elektronik ve haberleşme öğretmenliği, enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, matematik, matematik-bilgisayar, uçak elektrik-elektronik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) Kamu ya da özel sektör bilgi işlem merkezlerinde en az 1 yıl Programcı olarak çalışmış olması,

d) Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az 1 yıl tecilli olması,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmaması,

g) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Çözümleyici-Sistem Programcısı olmalarına engel bir durumu bulunmaması

gerekmektedir.

B- ÖZEL ŞARTLAR

a) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesinin bilindiğinin belgelenmesi gerekmektedir (Transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika). C# veya Java programlama dilleri tercih edilmektedir.

b) İngilizce dil bilgisinin belgelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” düzeyinde puan almış olunması şart olup, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar ile yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak kabul edilmektedir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir.

c) Microsoft, .NET, SQL, veri tabanı yönetimi, sistem yönetimi, network yönetimi, bilgi güvenliği denetçi sertifikası gibi konularda bilgi ve sertifika sahibi olması tercih edilmektedir.

C- KPSS PUANININ TÜRÜ VE GEÇERLİLİK YILI: ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

A- SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ

Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı Sınav Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak başvurular, en geç 07 Aralık 2016 tarihi mesai bitimine kadar, “Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Dairesi, İlkadım Caddesi, Dikmen Yolu G-H Blok Kat:1 06100 Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile Kurumumuz (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü) internet sitelerinden temin edilebilir.

B- İSTENİLEN BELGELER

Adaylardan sınav başvurusu için istenilen belgeler Sınav Başvuru Formunda belirtilmiştir.


IV. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

A- SINAVIN ŞEKLİ

Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

1- Yazılı Sınav: Mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır.

2- Sözlü Sınav : Mesleki bilgiyi/uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.


B- SINAV KONULARI

    Temel Bilgisayar ve Donanı

    Temel Ofis Uygulamaları    Bilgi Güvenliği

    Active Directory

    Veri Yapısı

    Nesne Yönelimli Programlama

    Algoritma, Akış Diyagramları

    SQL

    Bilgisayar Ağları, Yapıları ve Güvenliği

    İşetim sistemleri ve uygulamaları

    Web Uygulamaları(HTML,HTML5, CSS, XML, Java Script , Ajax )


V. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş puan almış olmak şarttır. Değerlendirmeler her sınav için ayrı ayrı yapılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak, başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk 6 (altı) aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçilmesi veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamaması hallerinde atama yapılmak üzere 6 (altı) aday yedek olarak belirlenecektir.


VI. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçları, sınav komisyonunca Kurumumuz (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Personel Genel Müdürlüğü ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü internet sitelerinde ilan edilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanları müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre kanuni işlem yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeği aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.


VII. DİĞER HUSUSLAR

Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardı. Sınava katıma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yukarıdaki açılamalar dışında, gerek duyulması halinde (0312) 415 14 02 numaralı telefondan bilgi alınması mümkün bulunmaktadır.

İlan olunur.


Başvurular için form aşağıdadır.BAŞVURU FORMU .doc