Son dönemde yapılan vergi düzenlemelerine ilişkin duyuru

GELİR POLİTİKALARI VE VERGİ DÜZENLEMELERİMİZ

 

Gelir politikalarımızı tasarlarken ve uygularken etkin, basit, daha adil bir vergi sistemi oluşturarak, kamu finansmanını sağlam temellere dayandırmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz.

Gelir politikalarımızın temel eksenlerini; yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın teşviki, yurt içi tasarrufların artırılması, katma değer zincirinde yükselme, ekonomimizin rekabet gücünü artırma ve kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırma oluşturmaktadır.

 

YATIRIM, ÜRETİM,İSTİHDAM VE GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEDİK

 

         Yeni iş kuran gençlerimizin 75 bin TL’lik kazancına 3 yıl boyunca gelir vergisi istisnası getirdik.

         Basit usulde vergilendirilen esnafımızın yıllık 8.000 TL’ye kadar kazancından gelir vergisi almıyoruz.

         Tarımsal üretimin teşviki amacıyla yem ve gübredeki KDV’yi tamamen kaldırdık.

         Sanayi sicil belgesini haiz ve üretim faaliyetiyle uğraşan KOBİ’lerin birleşmelerinde, üç yıl süreyle kurumlar vergisinin yüzde 5 uygulanabilmesine olanak tanıdık.

         2017 yılında işe alınacak her bir işçi için ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri Devlet olarak karşılıyoruz. Bu kapsamda ilave istihdam için 666,6 TL SGK işveren ve işçi hissesi, 93,3 TL gelir vergisi ve 13,5 TL damga vergisi olmak üzere toplamda 773,4 TL’yi Devlet olarak üstlenerek işgücü maliyetlerini %36 azalttık.

         Vergisini düzenli ödeyen uyumlu mükelleflere ait hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinin %5’inin, ödenmesi gereken vergiden indirilmesine imkân tanıdık.

         Girişimciliği teşvik etmek için girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıkları ile iştirakleri arasında düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası getirdik.

         Girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklılarının menkul kıymet işlemleri üzerindeki BSMV’den kaynaklanan yükleri kaldırıldık.

         Sermaye şirketlerinin pay devirlerinde damga vergisi ve noter harcını kaldırdık, hisse değişimini kolaylaştırdık. 

         Kuruluş aşamasında defter tasdik işlemlerinden harç alınmamasını sağladık.

         Serbest bölge olarak ilan edilen araziyi, kullanıcı lehine tapuda tescil edilinceye tarihe kadar emlak vergisinden muaf tuttuk.

         Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerini KDV’den istisna ettik.

         Serbest bölgelerde kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulmayan kullanıcıların, yatırım ve işletme dönemlerinde vergisel teşviklerden yararlanabilmelerine imkân sağladık.

         Serbest bölgelerde bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ambalajlama, test etme ve depolama hizmet alanlarında faaliyette bulunanların kazançlarını, gelir ve kurumlar vergisinden istisna ettik.

         Ülkemizin küresel çapta bir çekim merkezi olabilmesi için bölgesel yönetim merkezlerine kurumlar vergisi muafiyeti tanıdık ve belirsizlikleri giderdik.

         Bu merkezlerde çalışanlara, Türkiye dışındaki kazançlar üzerinden döviz olarak ödenen ücretleri gelir vergisinden istisna ettik.

         İleri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınmasına ilişkin işlemleri damga vergisi ve harçtan muaf tuttuk.

         Hizmet ihracı yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin artırılması, yeni ihracat alanlarının oluşturulması, istihdam imkânlarının yaratılması ve nitelikli işgücünün Türkiye'de istihdamının artırılması amacıyla; gelirinin %85’i veya fazlasını yurt dışından elde eden hizmet işletmesi çalışanlarına gelir vergisi stopajı teşviki sağladık.

         İhracı vergisel açıdan teşvik edilen hizmetlerin kapsamını genişlettik ve ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi, mesleki eğitim hizmetlerine de vergisel destekler verdik.

         İhracat potansiyeli yüksek firma yetkililerine iki yıl süreyle yeşil pasaport verilebilmesini mümkün kıldık.

         Turkuaz kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmamasını sağladık.

         ÖTV oran farklılaştırması yaparak, hibrit araçların Türkiye’de üretilmesini ve düşük enerji tüketimini teşvik ettik.

         KOBİ’lere finansman temininde verdiği kefalet hizmeti ile önemli bir yer tutan Kredi Garanti Fonunun, banka dışı kurumlardan temin edeceği kamusal destek ve mali yardımlar için vereceği kefaletleri harçtan muaf tuttuk. Kredi Garanti Fonunun menkul sermaye gelirlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamasını sağladık.

         Yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin imalatına ilişkin işlemlere damga vergisi ve harç istisnası getirdik.

         Yurt dışında tanıtım, pazarlama ve fuarlara katılım için yapılan işlemlere damga vergisi ve harç istisnası sağladık.

         Kamu özel işbirliği ile uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalar kapsamında yapılan projelere ilişkin işlemleri döviz kazandırıcı faaliyet kabul ederek vergi, resim ve harç istinası sağladık.

         Dâhilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılan girdilerin temininde tecil-terkin uygulamasını 2020 yılı sonuna kadar uzattık.

 

TEŞVİK SİSTEMİNİ ETKİNLEŞTİRDİK

 

         Ülkemizin uzun vadeli makroekonomik hedeflere ulaşmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan yatırımların hızlıca hayata geçirilmesi amacıyla, “proje bazlı yatırımların” teşvikine yönelik yatırımcı ihtiyaçlarına göre kurgulanabilen esnek bir model geliştirdik.  Bu model ile yatırımcılara mevcut teşviklere ilaveten Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki ilave destek unsurların sağlanmasını mümkün kıldık.

è  Yatırım tutarının 2 katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası

è  49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi

è  Enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadar en fazla 10 yıl süreyle enerji desteği

è  5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği

è  Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği ya da hibe desteği

è  Projenin gerektirdiği durumlarda altyapı desteği

è  Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla sermaye katkısı

è  İzin, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde istisna getirilmesi veya kolaylık sağlanması

         2017 yılında imalat sektöründe yapılan yatırımlara ilave teşvik imkanları sağladık. Bu kapsamda;

è  Yatırıma katkı tutarını 15 puan artırdık

è  2017 yılında yatırıma katkı tutarının tamamının diğer kazançların indirilmesine imkan sağladık.

è  İndirimli kurumlar vergisi oranını %0’a indirdik.

         2017 yılında yapılan inşaat harcamaları nedeniyle ödenen KDV’nin iadesine imkan sağladık. Bu kapsamda;

è  50 milyon TL’yi aşan yatırımlara 6 aylık dönemleri izleyen dönemde

è  50 milyon TL’ye kadar olan yatırımlara yıllık iade imkanı getirdik.

         Teşvik sistemimizin bölgesel boyutunu güçlendirmek, görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak, istihdam üretim ve ihracatı artırmak ve bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını daha da azaltmak için Cazibe Merkezleri Programını hayata geçirdik.

Bu kapsamda; görece az gelişmiş bölgelerde yapılacak yatırımlara;

 

è   Bedelsiz yatırım yeri sağlıyoruz

è  Yatırımcının ihtiyacına uygun şekilde fabrikayı Devlet tarafından yaparak sembolik fiyatlarla uzun vadeli kiraya veriyoruz

è  Fabrikada kullanılacak makinalar için sıfır faizli kredi imkânı sunuyoruz. İşletme döneminde; faiz indirimli işletme kredi desteği veriyoruz

è  Mevcut üretim tesislerini bu bölgelerimize taşımak isteyen yatırımcılara üretim tesisleri taşıma desteği sunuyoruz

         Çağrı ve veri merkezlerine yatırım desteği ve enerji desteği imkanı sağladık ve cazibe merkezi kapsamında kurulacak bu merkezlere herhangi bir sabit yatırım tutarı şartı aranmaksızın bölgesel teşviklerden yararlanma imkanı sunduk.

         Yatırımın başlangıç aşamasındaki maliyetleri daha da düşürmek ve yatırımcımıza başlangıç finansman desteği sağlayabilmek için yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı oranını tüm bölgeler ve yatırımlar için yüzde 80’e çıkardık.

         Yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda yatırıma katkı tutarının endekslenerek uygulanmasına imkân sağladık.

         İnşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirilemeyen katma değer vergisinin ertesi yılda iadesine imkân sağlamak için yatırımlarda stratejik olma zorunluluğunu kaldırdık. Yatırım tutarını 500 milyon TL’den 50 milyon TL’ye indirme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verdik.

         Kurumlar vergisi desteğinde avantajlı yatırıma katkı oranları ile sigorta primi işveren hissesinde uzun destek sürelerini kalıcı hale getirdik.

         Orta-yüksek teknolojili yatırımlara teşvik mevzuatı kapsamında IV. Bölge destekleri sunmaya başladık.

         Stratejik yatırımlarda; yatırıma başlama tarihinden bağımsız olarak faiz desteği verilebilmesini mümkün kıldık.

 

EKONOMİDE CANLANMAYA KATKI SAĞLADIK

 

         30 Nisan 2017 tarihine kadar beyaz eşyada uygulanan %6,7 oranındaki ÖTV’yi sıfıra, mobilyada uygulanan %18 oranındaki KDV’yi ise %8’e indirdik.

         30 Eylül 2017 tarihine kadar genel oranda KDV’ye tabi (%18) konut teslimlerindeki KDV oranını %8’e indirdik.

         Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve yabancıların konut ve işyeri edinimini KDV’den istisna ettik.

         30 Eylül 2017 tarihine kadar alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20 oranında alınan tapu harcını binde 15’e indirdik.

         Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı;

è  İnşaat sözleşmeleri

è  Yapı müteahhitleri ve alt yükleniciler arasındaki inşaat taahhüt sözleşmeleri

è  Danışmanlık hizmet sözleşmeleri

è  Yapı denetim hizmet sözleşmelerindeki binde 9,48 oranında uygulanan damga vergisini kaldırdık.

         Gayrimenkul satış vaadi ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde damga vergisini sıfıra indirdik.

         Gayrimenkul türü, sınıfı, büyüklüğü, yeri, vergi değeri ve gayrimenkul sertifikası edinimi itibarıyla harç oranlarının farklılaştırılmasına yönelik Bakanlar Kuruluna yetki aldık.

 

TASARRUFLARIN ARTIRILMASINI TEŞVİK ETTİK

 

         Ülkemizin yurtiçi tasarruf birikimine katkı sağlaması amacıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım sistemi getirdik.

         Bireysel emeklilik sistemi ile birikimli hayat sigortalarında daha uzun kalmayı vergisel açıdan teşvik ettik. Bu kapsamda, emeklilik hakkı kazanmış olanlardan defaten ödeme almak yerine birikimlerini 10 yıl ve üzeri ömür boyu yıllık gelir sigortalarına yönlendirenlere gelir vergisi istisnası sağladık.

         Sermaye piyasası araçlarının daha uzun elde tutulmasını vergisel açıdan teşvik etmeye yönelik olarak Bakanlar Kuruluna yetki aldık.

         Bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik ve işveren grup emeklilik sözleşmelerini damga vergisinden istisna ettik.

         Menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları ile emeklilik yatırım fonlarının para piyasası işlemlerine BSMV istisnası getirdik.

         Sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak ve yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla Türkiye Varlık Fonunu hayata geçirdik.

 

YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ İŞLEM MALİYETLERİNİ VE BELİRİSİKLİKLERİ AZALTTIK

 

         Yatırımcılar tarafından sıkça şikayet edilen birden fazla nüshadan damga vergisi alınması uygulamasına son verdik ve sözleşmelerin yalnızca tek nüshasından damga vergisi ve noter harcı alınmasına imkan sağladık.

         Yatırım teşvik belgeli;

è  Mal alımı, gayri maddi hakların kiralama ve alımı, sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşası ile danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine damga vergisi ve harç istisnası getirdik.

è  Binalara 5 yıl süreyle, arazilere yatırım teşvik belgesi süresince emlak vergisi muafiyeti getirdik. Bu kapsamda inşa edilen binalardan bina inşaat ve imar harcı alınmamasını sağladık.

è  Yazılım ve gayrimaddi hak teslimlerine KDV istisnası sağladık.

         İmalat sanayi makine ve teçhizat yatırımlarının finansmanında kullanılan kredilere BSMV istisnası getirdik.

         İmalat faaliyetlerinde kullanılan yeni makine ve teçhizat alımlarına yönelik işlemlerdeki harç ve damga vergisi yükünü kaldırdık.

         Azami tutardan vergi alındıktan sonra bedeli artırılan sözleşmelerde artan bedele ilişkin damga vergisi ile sözleşmenin müeyyidesi olan cezai şart gibi taahhütler nedeniyle damga vergisi alınmamasını öngördük. 

         Yurt dışından sağlanan TL kredilerdeki KKDF oranını vadesi 1 yıla kadar olanlarda %1’e; bir yıl ve üzeri olanlarda sıfıra indirdik.

         Senet, sözleşme ve kâğıtların değiştirilmesi halinde, yalnızca artan tutar üzerinden harç alınması hususunu düzenlendik.

         Birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü halinde sadece bir kefil ve garantörden damga vergisi alınmasına imkan sağladık. 

         Damga vergisinden istisna kira sözleşmelerindeki kefalet şerhleri ve teminatlardan damga vergisi ve harç almıyoruz.

         Deniz araçlarının inşa, yenileme ve dönüşümünü damga vergisi ve harçtan istisna ettik.

         Tahkim yargılamasında nispi harcı tamamen kaldırdık. Sulh yolunu tercih edenleri destekledik.  Tacirler arası ipotek tesisi işlemlerinden alınan harçları yarıya düşürdük.

         Kamu ihalelerinin iptalinde ödenen ihale karar damga vergisinin iadesine imkân sağladık.

         Sigorta sözleşmeleri damga vergisi istisnasının kapsamına sigorta yaptırma taahhütlerini dahil ettik.

         Tüketici Hakem Heyeti ve mahkemeleri kararlarına istinaden tüketiciye iade edilen BSMV’nin izleyen dönemlerde mahsubuna imkân sağladık.

         Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası ihtilaflarını ortadan kaldırdık.

         Kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmamasını öngördük. Kanuni sürenin bitiminden itibaren 3 gün içinde elektronik ortamda verilen bildirim veya formlara kesilecek cezalarda indirim yaptık.

         Genel ve özel vekâletnamelerin tamamından aynı tutarda noter harcı alınmasına imkân sağladık.

         Sözleşme türleri için damga vergisi oran farklılaştırılması imkânı sağladık.

         Tescil için başvuran mükelleflerin kuruluş işlemlerine ait başvuru evraklarını vergi dairesine elektronik olarak gönderebilmesine imkân sağladık.

         Şirket kuruluş ve defter tasdik işlemlerinde alınan harçların odalar tarafından da tahsil edilmesini sağlayarak işlem süreçlerini kısalttık.

         İmza sirkülerinin noter yerine ticaret sicilinde de düzenlenmesine olanak sağladık.

 

SERMAYE PİYASALARINI DERİNLEŞTİRDİK, FAİZSİZ FİNANSI DESTEKLEDİK

 

         Finans kurumları ve ürünleri arasındaki vergisel yükleri eşitledik

è  Sat-Kirala/Geri Al işlemlerine ilişkin kazanç ve KDV istisnası kapsamına her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları dahil ettik.

è  Katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının istisnadan yararlanmalarına imkân sağladık.

         Diğer finans kurumlarının kredi temininde vergiden kaynaklı maliyetler ne ise faizsiz finans kurumlarını da aynı seviyeye getirdik.

è  Faizsiz finans ürünlerine ilişkin kurumlar ve katma değer vergisi istisnasının kapsamına her türlü varlık ve hakları dahil ettik.

è  Bu varlıklara ilişkin yüklenilen KDV’nin devir tarihine kadar indirimine imkân sağladık.

è  Farklı kira sertifikası ihraç türlerini kapsayacak şekilde damga vergisi ve harç istisnasının kapsamını genişlettik.

         Gayrimenkul yatırım ortaklarına tanınan damga vergisi istisnasını gayrimenkul yatırım fonlarını da kapsayacak şekilde genişlettik.

         Finansal kiralama konusu malların finansal kiralama şirketlerince teminine ilişkin işlemlerden damga vergisi ve harç (tapu hariç) almıyoruz.  Finansal kiralama süresi sonunda taşınmazın kiracıya devrinde tapu harcı istisnası getirdik.

         Bankalarda olduğu gibi aracı kurumların türev işlemlerini damga vergisinden istisna ettik. 

         Aracı kurumların kredili menkul kıymet işlemlerini damga vergisinden istisna tuttuk.

         Banka, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların kredilerine tanınan istisnayı, bu kuruşların kredi devri ve alacak temliki işlemleri için genişlettik.

         Finansman şirketlerince kullandırılan kredileri harçtan, kredi devirlerini damga vergisinden istisna tuttuk.

         Ödeme kuruluşlarınca düzenlenen tek seferlik ödeme sözleşmelerini damga vergisinden istisna tuttuk.

 

 

 

 

KATMA DEĞER ZİNCİRİNDE YÜKSELMEK İÇİN AR-GE VE TASARIM DESTEKLERİNİ ARTIRDIK

 

         Ar-Ge ile ilgili vergi teşviklerini ana mevzuatına taşıdık, birincil ve ikincil mevzuat düzenlemelerinde uygulama birliği sağladık.

         Tasarım faaliyetlerinin ve tasarım personelinin aynen Ar-Ge faaliyetleri ve Ar-Ge personeli gibi desteklenmesine olanak sağladık.

         Ar-Ge merkezleri için gerekli personel sayısını 30’dan 15’e indirdik.

         Gelir ve kurumlar vergisine göre endeksleme yapılamayan Ar-Ge indirimi tutarına endeksleme imkânı getirdik.

         Ar-Ge faaliyetlerinde kısmen kullanılan kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarının Ar-Ge indirimine konu edilebilmesini mümkün kıldık.

         Fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesindeki istisnayı kolaylaştırdık.

         KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerin Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine daha fazla yönelmesi amacıyla sipariş üzerine Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini destek kapsamına aldık.

         Nitelikli Ar-Ge ve tasarım yapan Ar-Ge ve tasarım merkezlerine performanslarına bağlı olarak yüzde 50 daha fazla indirim imkânı sağladık.

         Ar-Ge ve tasarım personeline yönelik gelir vergisi stopajı teşviki oranlarını artırdık.

         Ar-Ge ve tasarım personelinin bölge ve merkez dışındaki çalışmalarını ve eğitim faaliyetlerini teşvik kapsamına alarak, daha esnek çalışmasına olanak sağladık.

         Ar-Ge merkezlerinde temel bilimler mezunlarının çalışmasını teşvik ettik. Bunların ücretlerinin belli bir tutarının Hazine tarafından karşılanmasına olanak sağladık.

         Ar-Ge ve tasarım projelerinde kullanılmak için ithal edilen eşyaya; gümrük vergisi, fon, damga vergisi ve harç istisnası getirdik.

         Öğretim elemanlarının Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde sürekli ya da kısmi süreli çalışmasına olanak sağladık.

         Üniversite öğretim elemanlarının Ar-Ge ve tasarım projelerinden elde ettikleri gelirlerin yüzde 85’ini hiçbir kesintiye tabi olmaksızın alabilmesini mümkün kıldık.

         Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalıştırılacak yabancı uyruklu Ar-Ge ve tasarım personelinin istihdamını kolaylaştırdık.

         Rekabet öncesi işbirliği projelerine etkinlik kazandırdık ve proje bütçesinin yüzde 50’sine kadar hibe verilmesine imkân sağladık.

         Teknogirişim sermaye desteğini etkinleştirdik ve teşvikten yararlanmaya yönelik mezuniyet şartını esnettik.

         Ar-Ge yapan işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırdık.

         Teknoparklarda Ar-Ge ve tasarım merkezi kurulabilmesine olanak sağladık.

         Teknopark yönetici şirketin mülkiyetindeki taşınmazlara emlak vergisi muafiyeti getirdik.

KAYITLI EKONOMİYE GEÇİŞİ HIZLANDIRDIK, VERGİYE UYUMU TEŞVİK ETTİ

 

         Vergi dairelerine verilen beyannameler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgeleri tek bir platform üzerinde birleştirilmesine olanak sağladık.

         Vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla, haklarında henüz vergi incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk edilmemiş mükellefler için İzaha Davet müessesesini getirdik.

         Vergi teşviklerinden geriye dönük yararlandırmamaya ilişkin hükümleri Vergi Usul Kanunu’ndan çıkararak güvenli bir yatırım ortamı oluşturduk.

         Özel tüketim vergisi taahhütnamelerini damga vergisinden istisna ettik.

         Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında uluslararası mevzuata uyum sağlayarak belirsizlikleri giderdik.

         Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğünü tam ve zamanında yerine getirenlere örtülü kazanç dağıtımı nedeniyle yapılacak tarhiyatlarda vergi ziyaı cezasının yarısının alınmasını sağladık.

         İnternet ve diğer bilgi işlem teknolojilerinin kullanıldığı alanlarda kayıt dışılıkla etkin mücadele için her türlü işlem nedeniyle Bakanlar Kuruluna vergi kesintisi yapabilme yetkisi aldık.

 

ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA VE VARLIK BARIŞINA İMKAN SAĞLADIK

 

         Özel sektörün kamuya olan borç yükünü azaltarak, borçları taksitle ödeme imkânı getirdik.

         İhtilafların sulh yoluyla çözüme kavuşturulması suretiyle ihtilaflı alacakların tahsilatını hızlandırdık ve mahkemelerin iş yükünü azalttık.

         Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesini mümkün kıldık.

         Matrah ve vergi artırımı suretiyle vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olunmamasını sağladık.

         İşletme kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirerek kayıtlı ekonomiye geçişi teşvik ettik.

         Yurt içi ve yurt dışındaki varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına olanak sağladık.

         6552 sayılı Kanuna göre yapılandırılan alacaklarda kalan taksitlere yeni düzenlemeden yararlanma hakkı verdik.

         Vergi ve prim borcu yapılandırmasında ödeme süresini kaçıranlara ikinci bir şans verdik ve Kasım ve Aralık 2016 tarihinde ödenmesi gereken vergi ve primlerin Mayıs 2017 tarihinde ödenmesine imkan sağladık.

         Yapılandırmada düzenli ödeme yapanlara vergi ve prim borcu ödemelerini faizsiz 4 ay uzatma imkanı tanıdık.

 


SOSYAL DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRDİK

 

         Asgari geçim indirimini 3 üncü çocuk için % 5’ten % 10’a çıkardık, 3 çocuklu bir çalışanın gelir vergisi yükü sıfırladık.

         Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması kapsamında kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançları beş vergilendirme boyunca gelir ve kurumlar vergisinden istisna ettik.

         2016 Ekim-Aralık aylarında ücreti 1.300 TL’nin altına düşenlere ilave asgari geçim indirimi imkânı sağladık.

         Şehir içi ticari yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar ile yük taşımacılığında kullanılan taşıtların özel tüketim vergisi ödenmeksizin yenilenebilmesine imkân tanıdık.

         Şehitlerin eş ve çocuklarının, eş veya çocukları bulunmaması durumunda ana veya babasından birinin bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisi ödemeksizin taşıt edinebilmesine imkân sağladık.

         Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların ticari kazanç ve gayrimenkul sermaye iradından indirilmesine imkân sağladık.

         Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemlerden damga vergisi ve harç almıyoruz.

         Öğrencilerle okullar arasında düzenlenen kâğıtları damga vergisinden istisna ederek özel eğitimi destekledik.

         Öğrencilerin burs ve öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname ve kefaletnamelere harç istisnası getirdik.

         Öğrenim gören 25 yaşını doldurmamış gençlere verilecek pasaportlardan harç almıyoruz.

         Otomobillerin vergilendirilmesinde vergi adaletini pekiştiren, ekonomik ve sosyal politika tercihlerimizi daha iyi yansıtan yeni bir sisteme geçtik.

         Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilgili STK’lar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında düzenlenen kâğıtları damga vergisinden istisna tuttuk.