Genel Müdürlük Hakkında

01/02/2006 tarihli ve 5452 sayılı Kanun ile 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 12/A maddesi ile kurulan Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü'nün görevleri şu şekilde sayılmıştır:

 • Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak.
 • Devlet gelirlerine ilişkin kanun ve kararname taslaklarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek.
 • Devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasarı ve tekliflerini Devlet gelirleri politikası açısından inceleyerek görüş bildirmek.
 • Uluslararası vergi ilişkileri ile ikili ve çok taraflı anlaşmalara ilişkin çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yürütmek.
 • Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda işbirliği yapmak.
 • Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak çalışmaları yapmak.
 • Gelir bütçesini hazırlamak.
 • Vergi yükü, gelir dağılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak.
 • Ekonomik ve mali gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bu konularda araştırmalar yapmak.
 • Devlet gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.
 • Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Misyon
Ekonomik kalkınmayı ve toplumsal refahın artışını sürekli kılmak için gerekli kamu kaynaklarının toplanmasında etkinliği, verimliliği ve adaleti sağlayacak gelir politikalarının oluşturulmasına yönelik temel hazırlıkları yapmaktır.

Vizyon
Gerekli bilgi ve donanım birikimine sahip, ülke ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri bilimsel yöntemlerle analiz ederek; ekonomik, mali ve sosyal hedeflere ulaşma yolunda gerekli model politikalarını üretiminde öncü rol alan bir genel müdürlük olmaktır.